kohyao homestay
l ข้อมูลทั่วไป l รูปภาพ l สภาพอากาศ l แผนที่ l การเดินทาง l หน้าลิงค์
การเลี้ยงกุ้งมังกร
กุ้งมังกร
การเลี้ยงกุ้งมังกรเป็นสัตว์เศษรฐกิจ ส่วนชุมชน ตำบล เกาะยาวนิยมเลี้ยงกุ้งมังกร 7 สี การเลี้ยง กุ้งมังกรนั้นสภาพน้ำ ไม่ขุ่นมากนัก ธรรมชาติ
ต้อง เอื้ออำนวยด้วยจึงเลี้ยงได้ผลดี ขนาด
กระชัง เลี้ยง กุ้งมังกรยาว 2.50 ลึก 2 เมตร โดย พันธ์กุ้งมังกร 7 สี หามาจากธรรมชาติรับ ซื้อตัวเล็กขนาดเท่ากับนิ้ว ก้อย สายพันธุ์มีมาก ที่ภูเก็ตและพังงา ราคาประมาณ 250 บาทต่อ ตัวนำลูกกุ้งมาอนุบาลในกระชังตาถี่ ก่อนการ ให้อาหารของกุ้งมังกรขนาดเล็กจะ เป็นหอย แมลงภู่บดหรือสับให้ละเอียด โรยวันละ 1 ครั้ง
เมื่อโตแล้วสามารถให้อาหารวัน 1 ครั้ง
เช่น ปลาหลังเขียว พื้นบ้านตัดเป็นชิ้น ดูแลให้อาหารเสริมหอยตะพงเดือนละ 4 ครั้ง เพาะน้ำ 2 ครั้ง ใช้เวลาประมาณ 1 ปี ได้ประมาณ ตัวละ 1 กิโลกรัม ราคา 1,200 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดกุ้งมังกร
ไม่มี ปัญหามี แม่ค้ามาซื้อถึงที่ ส่วนมากจะส่งภัตตาคารใหญ่ วิถีชีวิตชาวตำบลเกาะยาวน้อยอย
ู่แบบเรียบง่าย แบบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งอาชีพส่วนใหญ่เลี้ยงปลาในกระชัง, เลี้ยงกุ้งมังกรใน
กระชัง ซึ่งชาวบ้านเกาะยาวน้อย ได้รับอุปกรณ์สร้างกระชัง ทุนการกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนับสนุนโดยหน่วยเฉพาะกิจ สิรินธร และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย ที่ให้การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ด้านจัดสรรค์งบ ประมาณให้กับชุมชน ที่เลี้ยงกุ้งมังกร เช่น เรือกระชัง จุดสำคัญการเลี้ยงกุ้ง แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน เกิดจากชาวบ้าน เมื่อก่อนเลี้ยงปลาในกระชัง เนื่องจากราคาปลาไม่แน่นอนขึ้นๆ ลงๆ และเกิดปัญหาด้านโรค ทำให้ผู้เลี้ยงปลาอยู่กัน ไม่ได้โดย
ให้รวม กลุ่มเลี้ยง กุ้งมังกรใส่ในกระชังของปลา ปรากฏว่า ได้ผลและโตดี และเป็นที่ต้องการของ
ตลาด โดยชาวบ้าน ใช้ภูมิปัญญาของตัวเอง มาตลอด ลองผิดลองถูกและ เกิดความชำนาญได้
้ผลมาตลอดในการเลี้ยง เช่น ปลากะพงขาว, ปลาช่อนทะเล, ปลาเก๋าทอง ปัจจุบันนี้มีปัญหา
เรื่องพันธุ์กุ้งมังกร ทุกวันนี้ชาวบ้าน ผู้เลี้ยงกุ้ง มังกร เมื่อการศึกษาวิจัยพบว่ากุ้งมังกรสามารถผสม
พันธุ์ ในกระชัง และวางไข่ไว้ได้ และไข่ออกไปสู่ธรรมชาติ มีความเจริญเติบโตเป็นกุ้งเล็กหมุนเวียน
มาสู่ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมังกรได้ หัวใจสำคัญต้องการให้รัฐบาล ช่วยเหลือหรือหน่วยงานรับผิดชอบ ได้เข้ามาวิจัยศึกษาเพาะพันธุ์กุ้งมังกร จะทำให้มีพันธุ์ เพียงพอในการ เลี้ยงกุ้งมังกรเป็นสัตว์เศษรฐกิจ โดยมีความยั่งยืนในอาชีพนี้ ชาวบ้านเกาะยาวน้อยจะได้เลี้ยงกุ้งมังกร ที่มีคุณภาพและเกิดการร่วม แรงร่วมใจจากชาวบ้าน ให้เกิดเป็นธนาคารกุ้งมังกรของชุมชนต่อไปในอนาคต
คลิ้ก เพื่อดูรูปใหญ่
คลิ้ก เพื่อดูรูปใหญ่
คลิ้ก เพื่อดูรูปใหญ่
จำนวนผู้เยี่ยมชม
hit counter
20 / 08 / 2007
โฮมสเตย์ กลุ่มเกาะยาวร่วมใจ
4 / 5  ม.5   ต. เกาะยาวน้อย   อ. เกาะยาว   จ. พังงา   82160
โทร 089-9703384, 076-597086
E-mail:info@kohyaohomestay.org Website: www.kohyaohomestay.org