kohyao homestay
l ข้อมูลทั่วไป l รูปภาพ l สภาพอากาศ l แผนที่ l การเดินทาง l หน้าลิงค์
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่ม เป้าหมายของการจัดตั้งกลุ่ม และ ระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่ม
กลุ่มเกาะยาวร่วมใจจัดตั้งขึ้นเพื่อทำกิจกรรม
ด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบของโฮมสเตย์
เนื่องจาก กระแส การท่องเที่ยวได้เข้ามามีบทบาท สำคัญ ต่อการดำรง ชีวิตของชาวชุมชนและ คนจาก ภาย นอกหลั่งไหล กันเข้ามาในพื้นท ี่จึงทำ ให้เกิดปัญหา ต่าง ๆ ตามมาเช่น นักท่อง เที่ยวขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยว กับ สถาน ที่สำคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับ ประเพณีและ วัฒนธรรม ของคนในท้องถิ่น และปัญหา สิ่งแวดล้อม เช่น ขยะ ฯลฯ
การประชุมกลุ่ม
ดังนั้นการท่องเที่ยวเข้ามามีบทบาทสำคัญ “ กลุ่มเกาะยาวร่วมใจ ” จึงใช้กิจกรรมของ โฮมสเตย์เป็นรูปแบบของ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง กันและกันระหว่างแขกที่เข้ามาพักกับเจ้าของบ้าน
ฉะนั้นเพื่อต้องการให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจถึงวิถี ชีวิตของชุมชนและยังพูดต่อกันไปปากต่อปาก เพื่อช่วย ประชาสัมพันธ การท่องเที่ยวของเกาะยาวออกไปสู่สังคมภายนอกได้อย่างถูกต้องตรงกับความเป็นจริงและ นักท่องเที่ยวยัง จะได้เพื่อนต่างถิ่นเพราะนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาพักในกลุ่มเกาะยาวร่วมใจแล้วเปรียบเสมอ เหมือนญาติหรือเพื่อน นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักในกลุ่มเกาะยาวร่วมใจยังแลกเปลี่ยน เรียนรู้วิถีชีวิต และศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและยังมีการสร้างงานพร้อมกับกระจายรายได้ให้กับชุมชนทำให้เกิดความรู้ทาง
ด้านต่าง ๆ เช่น
 • การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวของเกาะยาว
 • การมีความรู้ทางด้านการจัดการการท่องเที่ยวของเกาะยาว
 • ทำให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญของการทำงานเป็นกลุ่ม
 • เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
 • สร้างเสริมสุขภาพและอนามัยให้กับคนในชุมชน
แฝด หรุบ & หริบ
เป้าหมายของการจัดตั้งกลุ่ม
“ กลุ่มเกาะยาวร่วมใจ ” จัดตั้งขึ้นมาจากสมาชิกที่มีใจรักงานทางด้านการบริการและมีประสบการณ์ทางด้านการ ท่องเที่ยวและการทำงานร่วมกันมาก่อน ดังนั้นจึงง่ายในการที่จะบริหารการจัดการพัฒนากลุ่มออกไป สู่สังคม ภายนอกและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพราะจะทำให้นักท่องเที่ยวมั่นใจ ว่าปลอดภัย และเพลิดเพลินกับการ ที่ได้มาใช้บริการ อีกทั้งยังได้บริโภคข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป
สมาชิกรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ผลคาดว่าที่จะได้รับ เช่น
 1. ทำให้สมาชิกรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
 2. มีการรับผิดชอบร่วมกัน
 3. ทำให้ครอบครัวสมาชิกมีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว
 4. ทำให้สมาชิกรู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
 5. เพื่อให้คนในชุมชนมีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มจาก
  การทำงาน
 6. ทำให้สมาชิกและครอบครัว “อยู่ดีมีสุข”
ระเบียบข้อบังคับของกลุ่มเกาะยาวร่วมใจ
 • สมาชิกต้องมาประชุมทุก ๆ 7 ค่ำของเดือน เวลา 20.00 น.
 • ถ้าขาดประชุม 3 ใน 5 ครั้ง ต้องถูกพิจารณา
 • สมาชิกทุกคนต้องให้ความร่วมมือทุกครั้งเมื่อมีกิจกรรม
 • ประชุมทุกครั้ง เอามติของกลุ่มถือเป็นการสิ้นสุด
 • คณะกรรมการบริหาร อยู่ในตำแหน่ง 1 ปี ไม่เกิน 2 วาระ
 • คณะกรรมการบริหารต้องมาจากการลงมติจากที่ประชุมของสมาชิกทั้งหมด
 • กลุ่มเปิดรับสมาชิกใหม่ทุก ๆ 2 ปี
 • สมาชิกใหม่ก่อนจะรับแขกต้องเข้าร่วมประชุม 6 เดือนก่อน
 • สมาชิกใหม่ที่เข้ามาต้องได้รับความเห็นชอบของสมาชิกเกินครึ่ง
 • สมาชิกต้องบริจาคให้กับกลุ่ม 10 % ของเงินรายได้เพื่อเป็นกองกลางในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม
 • ทุกบ้านรับแขก หมุนเวียนตามลำดับคิวบ้าน
 • บ้านทุกหลังมีสิทธิ์รับแขกได้ เมื่อแขกติดต่อมาโดยตรงแต่ก็ต้องจ่ายให้กับกลุ่ม 10 % เหมือนเดิม
 • เมื่อรับแขกโดยตรงต้องเว้นคิวบ้าน 1 รอบ (รับแขกกลุ่ม)
 • แขกติดต่อมาโดยตรงไม่สามารถนอนบ้านเดียวได้ให้ติดต่อบ้านใกล้เคียงเป็นอันดับแรก
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
hit counter
20 / 08 / 2007
โฮมสเตย์ กลุ่มเกาะยาวร่วมใจ
4 / 5  ม.5   ต. เกาะยาวน้อย   อ. เกาะยาว   จ. พังงา   82160
โทร 089-9703384, 089-7275035,   089-0822504
E-mail:info@kohyaohomestay.org Website: www.kohyaohomestay.org